Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас хоршоо, аж ахуй нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулах товийг зарлаж, төслийг сонгон шалгарууллаа.

Сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас хоршоо, аж ахуй нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг дэмжих зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулах товийг зарлаж төслийг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 17 хүртэл хугацаанд хүлээн авсан. Үүнд 3 хоршоо, 5 аж ахуй нэгж, 7 иргэн материал ирүүлсэн байна. 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээл олгох журмын  4 дүгээр зүйл заалтын 4.5,4.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4  6 дугаар зүйл заалтын 6.2, 6.4.1, 6,5 заалтыг тус тус үндэслэн төсөл сонгон шалгаруулалтыг  ил тод нээлттэй хуралдаж амжилттай  зохион байгууллаа. Уг төслүүдээс  3 хоршоо, 3  аж ахуй нэгж, 2 иргэн нийт 140,000,000.00 (зуун дөчин сая) төгрөгийн санхүүжилтээр дэмжигдлээ.