Хууль тогтоомж сурталчлах аяны хүрээнд тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бүртгэлээс цахим гадаад паспорт болон иргэний бүртгэлийн дугаарын талаарх мэдээлэл

Хууль тогтоомж сурталчлах аяны хүрээнд тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бүртгэлээс цахим гадаад паспорт болон иргэний бүртгэлийн дугаарын талаарх мэдээлэл өгч байна.