Хууль тогтоомж сурталчлах аяны хүрээнд тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгаас дараах мэдээллийг өгч байна.