Хууль тогтоомж сурталчлах аяны хүрээнд тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Газрын даамлаас дараах мэдээллийг өгч байна.