Хууль тогтоомж сурталчлах аяны хүрээнд тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний мэргэжилтнээс дараах мэдээллийг өгч байна.