Хууль тогтоомж сурталчлах аяны хүрээнд тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчаас дараах мэдээллийг өгч байна.

E-MONGOLIA аппликейшн ашиглан "ЖИРЭМСЭН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖ АВАХ ХҮСЭЛТ"-ийг илгээх заавар