авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2023 оны төлөвлөгөө

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/4088/files/%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D1%8D%D1%81%D1%80%D1%8D%D0%B3%20%D2%AF%D0%B9%D0%BB%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%2C%20%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%82%D1%8D%D0%BC%D1%86%D1%8D%D1%85%20%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%8D%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D3%A9%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B1%D3%A9%D1%80%202023%20%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D3%A9.pdf