Алсын хараа-2050 болон Шинэ сэргэлтийн бодлого, Нээлттэй Өвөрхангай хөтөлбөр танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

Алсын хараа-2050 болон Шинэ сэргэлтийн бодлого, Нээлттэй Өвөрхангай хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг сумын төсөвт байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын дунд зохион  байгууллаа.