ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН